Je bent er bijna! Vul onderstaande gegevens in en upload je cv. Wil je al wat meer over jezelf vertellen en aangeven waarom je solliciteert? Dan kan je ook een motivatiebrief uploaden! Gebruik hiervoor het veld "Sollicitatiedossier aanvullen".

 • De velden met een * zijn verplicht in te vullen.
 • De bescherming van je persoonlijke gegevens is voor ons van het grootste belang en is onderworpen aan de modernste veiligheidsnormen. Meer hierover lees je in ons privacybeleid.

 

 

 

 

Specificeer eerst uw land om uw adres te specificeren.
Bevestig de documenten bij uw aanvraag hier.
De volgende formaten zijn toegestaan: Word, PDF, PowerPoint, jpg, gif, png.
Max. bestandsgrootte: 10 MB, max. totale grootte: 20 MB
{{ message }}

 

Privacy Statement voor Sollicitanten – Takko Nederland B.V.


Laatste update: februari 2019

Dank voor uw belangstelling om bij Takko Nederland B.V. (Takko, wij, ons) te komen solliciteren. Om uw geschiktheid voor een functie of stage te kunnen beoordelen, zullen wij bepaalde persoonsgegevens van u als kandidaat verwerken. In dit Privacy Statement lichten wij graag toe hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. De datum van ingang staat bovenaan vermeld. Indien wij dit Privacy Statement herzien, zal dit alleen gelden voor sollicitatieprocedures die na de datum van herziening aanvangen.

1  Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement geldt voor iedereen die bij Takko solliciteert of die door of namens Takko wordt benaderd om bij ons te komen solliciteren.

2  Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Takko Nederland B.V. (Takko) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Takko bepaalt zelf voor welke doeleinden en met welke middelen uw persoonsgegevens worden verwerkt. 

3  Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam;
 • Titulatuur;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Een administratienummer;
 • Nationaliteit;
 • Geboortedatum en geboorteplaats;
 • Gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages
 • Gegevens betreffende de functie waarnaar u solliciteert
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van uw huidige dienstverband, alsmede betreffende de beëindiging ervan
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van vorige dienstbetrekkingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan;
 • Andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door u zijn verstrekt of die u bekend zijn;
 • Andere dan de hiervoor genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op vervulling van onze wettelijke verplichtingen.

4  Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor:

 • de beoordeling van uw geschiktheid voor de functie of stageplek waarnaar u solliciteert;
 • afhandeling van door u gemaakte onkosten (indien van toepassing);
 • de interne controle en bedrijfsbeveiliging; en
 • voldoening aan toepasselijke wet- en regelgeving;

 5  Wat is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wanneer u bij ons solliciteert, verwerken wij uw persoonsgegevens met name met het oog op het mogelijk sluiten van een (arbeids) overeenkomst met u. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens van u verwerken indien u daar zelf uw toestemming voor heeft gegeven, bijvoorbeeld wanneer u een foto van uzelf uploadt via ons vacatureportaal. Wanneer u kenbaar maakt uw toestemming in te trekken, dragen wij er zorg voor dat wij zo snel mogelijk niet meer op basis van deze grondslag persoonsgegevens over u verwerken. Dit laat onze eerdere verwerking op basis van deze grondslag onverlet.

Ook kunnen wij persoonsgegevens verwerken omdat wij daartoe een wettelijke verplichting hebben of omdat wij daarvoor gerechtvaardigde belangen hebben. In alle gevallen controleren wij steeds zorgvuldig of uw privacybelang niet zwaarder weegt. Onze gerechtvaardigde belangen vallen deels samen met de doeleinden zoals uiteengezet onder het kopje "Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?" hierboven.

6  Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens die wij direct of indirect van u verkrijgen. Denk bij persoonsgegevens die wij direct van u verkrijgen aan de gegevens die u zelf invult in ons vacatureportaal, of anderszins verstrekt. Denk bij persoonsgegevens die wij indirect van u verkrijgen aan de metadata van een door u bij ons ingediende sollicitatie via ons vacatureportaal, zoals tijdstip en grootte van het bestand.

7  Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Als u na uw sollicitatie bij ons in dienst treedt, uw stage begint, of op basis van een andersoortige overeenkomst bij ons komt werken, bewaren we de door u tijdens de sollicitatie verstrekte persoonsgegevens als onderdeel van uw personeelsdossier tot uiterlijk twee jaar na beëindiging van de desbetreffende overeenkomst.

Als u niet wordt geselecteerd voor de functie of stageplek waarop u heeft gesolliciteerd, bewaren we uw persoonsgegevens tot 4 weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij u ons toestemming heeft verleend om uw persoonsgegevens langer te bewaren. In dat geval bewaren wij een deel van uw persoonsgegevens maximaal één jaar nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd. Het gaat hierbij om uw naam, geboortedatum, sollicitatiedatum en uw laatste invoergeschiedenis.

In alle andere gevallen bewaren wij uw gegevens in principe niet langer dan hierboven is aangegeven, tenzij wij in verband met wettelijke verplichtingen uw persoonsgegevens langer moeten bewaren of indien wij uw gegevens nog nodig hebben voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

8  Ontvangers van uw persoonsgegevens en doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen

Uw persoonsgegevens zijn alleen op need-to-know basis toegankelijk voor daartoe geautoriseerde personen bij Takko Nederland B.V.. Daarnaast hebbenTakko Holding GmbH en Takko Fashion GmbH (in Duitsland) en Takko Fashion Belgium N.V. (in België) ook als verwerkingsverantwoordelijken toegang tot uw persoonsgegevens. Verder zijn uw persoonsgegevens toegankelijk voor onzedienstverlener, die wij inschakelen om in onze opdracht uw persoonsgegevens te verwerken. De dienstverlener die door Takko is ingeschakeld is de leverancier die onze vacatureportaal host. Met deze dienstverlener hebben wij afgesproken dat hij uitsluitend uw persoonsgegevens mag verwerken volgens onze instructies, in overeenstemming met de verwerkersovereenkomst die wij met deze partij hebben gesloten.

Buiten de in dit Privacy Statement genoemde situaties, zullen wij uw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken, tenzij wij dat nodig achten om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze of andermans rechten te beschermen, of om de nakoming af te dwingen van dit Privacy Statement of ons Cookie Policy, zoals opgenomen op onze website.

9  Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij doen ons uiterste best om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen ter bescherming tegen verlies, misbruik en wijziging van uw persoonsgegevens die onder onze zeggenschap vallen.  Wij gebruiken de https standaard (SSL) voor het versturen van uw gegevens.

Hoewel wij alle redelijkerwijs vereiste zorg betrachten voor een veilige gegevensverwerking, kunnen wij niet garanderen dat de gegevensverwerking steeds veilig is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor door u of derden geleden schade als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot uw (persoons)gegevens, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan onze zijde.

Als u vermoedt dat onbevoegd door anderen gebruik is gemaakt van persoonsgegevens die wij over u verwerken, verzoeken wij u ons hierover onmiddellijk per e-mail te informeren.

10  Passen wij geautomatiseerde besluitvorming - waaronder profilering – toe?

In het kader van de sollicitatieprocedure passen wij geen geautomatiseerde besluitvorming toe, waaronder profilering.

11  Welke rechten heeft u?

U heeft diverse privacyrechten. Dit zijn het recht van inzage, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing (“right to be forgotten”), recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van de gegevens, en recht van bezwaar. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor meer informatie over de rechten die u kunt uitoefenen op basis van de privacyregelgeving verwijzen we u graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie deze webpagina voor een overzicht van uw rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

12  Contact

Indien u vragen heeft over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Takko Nederland B.V.
Gerard Hollinkstraat 3
7575 BB in Oldenzaal

Tel.: 0541 228042
E-mail: carriere@takko.nl

Ook kunt u hiervoor contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming via contactgegevens:

Takko Fashion GmbH
Datenschutz/ Data protection
Alfred-Krupp-Str. 21
48291 Telgte, Duitsland

E-Mail: privacy@takko.de

 

Ik heb het privacybeleid gelezen en geef hierbij mijn akkoord voor de opslag en de verwerking van mijn persoonlijke gegevens die ik heb gegeven.

Het kan zijn dat we uit de vele binnengekomen reacties een eerste keuze gemaakt en dat de keuze hierbij niet op jou is gevallen. 

Omdat we dan wellicht wel denken dat je goed bij ons past, willen we graag je gegevens bewaren. Mocht er in de toekomst dan een passende vacature ontstaan, nemen we contact met je op.

 

Ik geef hierbij akkoord om mijn gegevens te bewaren, zodat er op een later moment contact met mij kan worden opgenomen mocht er een passende functie beschikbaar komen.


Terug